CUM DEVII CLIENT PC ENERGY

1 Conecteaza-te sau inregistreaza-te cu un cont nou.
2 Calculeaza tariful dorit.
3 Contacteaza-ne sau trimite-ne un mail

Daca intampini probleme, va rugam nu ezitati sa ne contactati, prin e-mail la energie@pc-managmenent.ro. Multumim!

URGENTE

Operator Distributie
Telefon - (021) 9291
Fax - 0372.871.079

CREEAZA CONT

AI UITAT DETALIILE?

Drepturile și obligațiile furnizorilor de energie electrică

În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, furnizorul are următoarele răspunderi

Obligațiile furnizorilor de energie electrică :

 • Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor casnici puncte unice de contact, conform reglementărilor ANRE, pentru informarea acestora cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor dezacorduri sau plângeri.
 • Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor casnici mai multe modalităţi de plată a energiei furnizate şi să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea.
 • Furnizorul este obligat să asigure etichetarea energiei electrice conform reglementărilor autorităţii competente şi să informeze, periodic, clienţii finali privind structura, provenienţa, caracteristicile şi impactul asupra mediului pentru energia electrică furnizată acestora.
 • Furnizorul este obligat să participe la activităţi prin care se asigură siguranţa şi securitateaSEN.

Raspunderea furnizorilor de energie electrică :

 • Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate clientului final din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare.
 • Furnizorul este îndreptăţit să recupereze daunele produse clienţilor finali şi, respectiv, furnizorului însuşi de la operatorul de distribuţie, operatorul de transport şi de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceştia.

În conformitate cu Legea energiei electrice şi agazelor naturale nr.123/2012, furnizorul are următoarele răspunderi

Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Drepturi :

 • să stabilească duratele întreruperilor în furnizarea energiei electrice, de regulă, pe baza înregistrărilor operatorului de distribuţie. În cazul în care consumatorul contestă în mod justificat aceste durate ale întreruperilor, părţile pot apela la arbitru conform art. 64.
 • să refuze plata totală sau parţială a unor daune privind defectarea unor instalaţii/aparate utilizatoare de energie electrică dacă datele de garantare tehnică a acestora specifică parametrii energiei electrice furnizate potrivit altor norme/standarde decât cele recunoscute/avizate de autoritatea competentă;
 • să recalculeze, împreună cu consumatorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată defectarea contorului, durata pe care se face recalcularea şi procedura de calcul urmând să fie reglementate de autoritatea competentă;
 • să aibă acces în incinta consumatorului pentru verificarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică până la grupurile de măsurare şi verificarea respectării prevederilor contractuale;
 • în caz de neplată a energiei electrice consumate, furnizorul are dreptul ca, până la executarea obligaţiilor, să-i refuze consumatorului anumite drepturi ale acestuia;
 • să sisteze furnizarea energiei electrice în condiţiile art. 153 şi respectând reglementarile legale în vigoare; în cazul în care în contract există prevederi pentru puterea minimă de avarie sau puterea minima tehnologică, sistarea furnizării sub aceste puteri limită se va face cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;
 • orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

2. Drepturile consumatorului, care pot fi refuzate conform alin. (1) lit. e), sunt următoarele:

 • dreptul de a solicita modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor acestuia;
 • dreptul de a solicita reduceri tarifare, pe durata perioadei de neplată, pentru energia electrică furnizată la o tensiune în afara limitelor prevăzute în contractul de furnizare;
 • dreptul de a primi despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi accidentale în alimentare survenite pe durata perioadei de neplată;

3. Furnizorul îşi poate exercita drepturile prevăzute la alin. (2) doar în relaţia cu alţi consumatori decât consumatorii casnici şi numai dacă nu se respectă reeşalonarea restanţei la plată, convenită cu consumatorul; pentru exercitarea acestui drept furnizorul va încheia cu consumatorul un act adiţional la contractul de furnizare, în care se vor preciza drepturile suspendate, durata şi condiţiile de încetare a suspendării:

Obligaţii:

Furnizorul are următoarele obligaţii:

 • să respecte Standardul de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, precum şi orice altă reglementare a autoritaţii competente privind calitatea energiei electrice furnizate;
 • să asigure consumatorului puterea şi energia electrică conform contractelor de furnizare;
 • să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă precizat în contract sau în Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, dacă consumatorul nu contractează direct serviciul de distribuţie/transport;
 • să informeze operatorul de reţea pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie/transport, la cererea justificată a consumatorului;
 • să asigure prin citire sau preluare de la operatorul de reţea, la datele convenite, valorilede consum măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor facturate;
 • să nu deterioreze bunurile consumatorului şi să readucă parţile de construcţii legal executate aparţinând consumatorului la starea lor funcţionala iniţială, dacă au fost deteriorate din vina sa;
 • să permită accesul delegatului consumatorului la grupurile de măsurare atunci când acestea sunt montate în instalatia furnizorului, dacă acesta este şi operator de distribuţie. În caz contrar, furnizorul va prevedea posibilitatea acestui acces în contractele pe care le încheie cu operatorul de reţea;
 • ) să factureze consumatorului energia electrică şi puterea, dupa caz, la tarifele legale în vigoare sau la preţurile negociate
 • să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
 • să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare specificată în contractul de furnizare;
 • să plătească despăgubiri consumatorilor pentru daunele dovedite provocate de întreruperi/calitatea necorespunzatoare a energiei electrice furnizate, conform art. 187;
 • să furnizeze consumatorului informaţii privind istoricul de consum pe ultimele douăsprezece luni, la cererea acestuia;
 • să furnizeze consumatorului informaţiile privind eventualele sume de bani datorate/plătite consumatorului, pentru ultimul an calendaristic;
 • să furnizeze consumatorului informaţii privind penalitaţile aplicate consumatorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor, pe ultimele douasprezece luni;
 • să protejeze la deconectare consumatorii vulnerabili prin reeşalonarea datoriilor sau alte măsuri;
 • orice alte obligaţii prevazute de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

Conform Contractului cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici cu tarife reglementate, drepturile şi obligaţiile furnizorului sunt:

Furnizorul are următoarele drepturi şi obligaţii:

 • să furnizeze consumatorului energie electrică în mod continuu, cu excepţia perioadei pentru revizia şi reparaţia instalaţiilor energetice de distribuţie, care se anunţă cu minimum 24 ore înainte şi a duratei de remediere a avariilor şi deranjamentelor, în conformitate cu Standardul de performanţă;
 • să asigure parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate în conformitate cu Standardul de performanţă;
 • să factureze consumatorului energia electrică furnizată cu tariful ales de acesta dintre tarifele legale în vigoare;
 • să verifice contorul periodic, la termenele stabilite de legislaţie şi la sesizarea scrisă a consumatorului (în cazul sesizărilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificărilor va fi suportat de consumator, conform tarifelor în vigoare) sau ori de câte ori este necesar;
 • să furnizeze consumatorului informaţii privind istoricul de consum şi eventualele penalităţi plătite de acesta conform Standardului de performanţă;
 • să răspundă la orice sesizare scrisă a consumatorului privind serviciul de furnizare conform Standardului de performanţă;
 • să recalculeze consumul pentru perioada anterioară, atunci când se constată defectarea contorului;
 • să aplice prevederile legislaţiei în vigoare în cazul în care constată consum fraudulos de energie electrică şi intervenţii necontrolate sau intenţionate în instalaţiile furnizorului;

SUS

test.